Maquia UK Home Video Release Details!
Kakegurui director Yuichiro Hayashi is MCM Anime Guest of Honour