Newswire #47 - 26th Nov. 2015
Shigeru Mizuki 1922-2015