Yoshiyuki Tomino: The Interview
Gurren Lagann Music: Shoko Nakagawa